Diashow
 


 
dagpauwoog (Aglais io)
dambordje  (Melanargia galathea)
dambordje (Melanargia galathea)
dambordje (Melanargia galathea)
distelvlinder (Vanessa cardui)
distelvlinder (Vanessa cardui)
distelvlinder (Vanessa cardui)
distelvlinder (Vanessa cardui)
distelvlinder (Vanessa cardui)
distelvlinder (Vanessa cardui)
donkere erebia (Erebia meolans)
dwergblauwtje (Cupido minimus)
dwergblauwtje (Cupido minimus)
dwergblauwtje (Cupido minimus)
geelsprietdikkopje (Thymelicus sylvestris)